Giỏ Hàng

  Sản phẩm Số lượng Tạm tính
ba ba thịt hàng 2 từ 1,2-1,3kg/con ba ba thịt hàng 2 từ 1,2-1,3kg/con
Giá: 300.000 X 300.000
TỔNG TIỀN: 300.000

Tiếp tục Mua hàng